Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor

Vad är Servicemanualen?

Servicemanualen är en onlineplattform som samlar tjänster som främjar sysselsättningen och stödjer arbetsförmågan inom sju kommuner i Nylandsregionen. Helsingfors, Esbo, Vanda, Kervo, Borgå, Raseborg och Hangö har sammanställt tjänsterna i Servicemanual i samarbete med tjänsteleverantörer i regionen, t.ex.

  • Tjänster enligt lagen om offentlig arbets- och företagstjänst
  • Tjänster enligt integrationslagen
  • Arbetsförmedlingens, social- och hälsovårdens samt utbildningsavdelningarnas tjänster som främjar sysselsättningen i kommunernas olika branscher och stödjer arbetsförmågan.
  • FPA:s och Arbetspensionsanstalternas tjänster är tjänster som stöder arbetsförmågan
  • Tjänster för kontinuerligt lärande som främjar sysselsättning vid olika utbildningsinstitutioner i regionen
  • Tjänster från organisationer, projekt och privata tjänsteleverantörer i området som främjar sysselsättning och stödjer arbetsförmågan

Vårt mål är att du ska hitta tjänster som passar din livssituation i Servicemanualen, om ditt behov av tjänster är relaterat till att främja sysselsättning eller bibehålla arbetsförmåga.

Vem använder Servicemanualen?

Vårt mål är att föra de som söker tjänster samman med dem som erbjuder dem. Oavsett om du är arbetssökande bosatt i Nyland, en arbetsgivare verksam i regionen, ett företag som tillhandahåller tjänster som främjar sysselsättningen och/eller stödjer arbetsförmågan eller anställd i Helsingfors, Esbo, Vanda-Kervo, Borgå eller Raseborg-Hango arbetsförmedlingar, är Servicemanualen avsedd för dig.

Tjänsten är öppen för alla utan registrering. Du kan söka efter en tjänst som passar dina servicebehov och livssituation, bekanta dig med innehållet i tjänsterna och hitta instruktioner för att delta i tjänsterna.

Andra funktioner är tillgängliga genom registrering och är avsedda för tjänsteleverantörer i regionen och anställda på arbetsförmedlingar. Efter inloggning kan tjänsteleverantörer hantera och underhålla sin egen organisations tjänsteval. Servicemanualen är ett arbetsverktyg för anställda som stödjer kundvägledning – med detaljerade servicerelaterade arbets- och processinstruktioner.

Den Servicemanual du använder nu har tagits i bruk våren 2023 i sju kommuner i Nyland (Helsingfors, Esbo, Vanda, Kervo, Raseborg, Hangö och Borgå). Behovet av en liknande plattform har dock identifierats även på andra håll och vi undersöker möjligheterna att utöka användningen.

Hur skiljer sig Servicemanualen från andra serviceplattformar?

Servicemanualen är den enda plattformen som samlar tjänster som främjar sysselsättning och stödjer arbetsförmåga över organisationsgränser, samt erbjuder tillhörande arbets- och processinstruktioner för lagstadgat arbete inom arbetsförmedlingen. Av denna anledning är Servicemanualen det primära verktyget för servicevägledning på våra arbetsförmedlingar.

Vi känner igen arbetssökandes olika livssituationer och har sammanställt ett brett utbud av tjänster i Servicemanualen, t.ex. att stödja sysselsättning, kompetensutveckling, integration, återgång till arbetslivet, nätverkande och arbetsförmåga. Utöver lagstadgade tjänster som främjar sysselsättningen och stödjer arbetsförmågan omfattar tjänstevalet ett brett utbud av tjänster från kommuner, läroanstalter, organisationer, projekt och privata aktörer – något för alla!

För tjänsteleverantörer är Servicemanualen en kanal för att nå och marknadsföra deras tjänster för både arbetssökande, arbetsgivare och anställda på arbetsförmedlingen. Däremot möjliggör arbets- och processinstruktionerna för den anställde att kunden alltid kan få aktuell information om tjänsterna under sin kundprocess och stödjer jämlikhet i service, oavsett var eller med vem tjänsten sker.

När vi vidareutvecklar Servicemanualen kommer vi också att undersöka gränssnittsmöjligheter för andra plattformar som listar och erbjuder tjänster för våra kunder (t.ex. Työmarkkinatori, Opintopolku, Suomi.fi, etc.).

Hur får jag in min organisations service i Servicemanualen?
Du bör diskutera tjänsteutveckling och förvärv och den nya tjänstens lämplighet för Servicehandbokens tjänsteval med din kommuns arbetsförmedlingsombud. Servicehandboken beskriver tjänster som främjar sysselsättningen och stödjer arbetsförmågan för Helsingfors, Esbo, Vanda, Borgå, Kervo, Raseborg och Hangö kommuner.
Servicemanualen verkar ofullständig, varför är detta?
Servicemanualen du bläddrar i nu är betaversionen av tjänsten, vilket innebär att vi fortfarande utvecklar sidan och testar användningen av sidan. Vi gör kontinuerligt ändringar i tjänsten så att den kan tjäna olika användargrupper och använda behov på bästa möjliga sätt.
Vi försöker göra nödvändiga tekniska uppdateringar av tjänsten så att de inte orsakar större avbrott i användningen av tjänsten. Korta avbrott under uppdateringar är dock möjliga och vi kommer att informera användarna om det i förväg på tjänstens framsida.
Uppdateringar görs också av urvalet av tjänster och information i tjänsterna, men uppdateringen av tjänsterna påverkar inte användningen av Servicemanualen. Vi uppdaterar tjänsteutbudet och servicerelaterad information regelbundet så att du alltid har aktuell information och ett heltäckande tjänsteutbud tillgängligt.

Så här använder du Servicemanualen

I Servicemanualen skapas användarkonton för innehållsproducerande användare av kommuner och tjänsteleverantörsorganisationer samt sakkunnig användare av kommunala arbetsförmedlingar. Användare av de organisationer som organiserar eller producerar tjänster som är en del av tjänstevalet, kommer att få användarkonton i Servicemanualen. Även innehållsproducenterna på kommunens arbetsförmedlingar och arbetsförmedlingarnas sakkunniga är användare av systemet. Innehållsproducenter i kommuner sköter i första hand tjänsternas interna arbets- och processinstruktioner. Sakkunniga använder servicemanualen för att stödja kund- och servicevägledning.

Om du behöver kontakta underhållet av Servicemanualen, be om en e-postadress från din egen organisation. E-postadressen för underhåll är endast avsedd för organisatorisk användning.

Jag kan inte logga in på servicemanualen, vad ska jag göra?

Tjänsten är öppen för alla utan registrering. Utan registrering kan du söka efter en tjänst som passar dina servicebehov och livssituation, bekanta dig med innehållet i tjänsterna och hitta instruktioner för att delta i tjänsterna. Den information som kräver inloggning i systemet är avsedd för tjänsteleverantörer i området och anställda vid Nylands kommunförsök.
Tjänsteleverantörer i området har tilldelats åtkomsträttigheter, vilket möjliggör inloggning i Servicemanualen med personligt användarnamn och lösenord. Gruppadministratörer för organisationen kan lägga till användare till systemet som fortfarande saknar användarkonton och åtkomst. Vänligen kontakta din organisations primära användare om du inte har ett konto ännu och behöver det för att hantera tjänsteinformationen. Om du inte känner till den primära användaren eller om inloggningen inte är möjlig av någon annan anledning, vänligen kontakta underhållet.
Personliga användarkonton har skapats i massa för anställda på kommunens arbetsförmedlingar när Servicemanualen infördes. Efteråt har konton skapats när en ny anställd börjar. Om du behöver servicemanualen på jobbet, men du saknar inloggningsuppgifterna, vänligen kontakta din arbetsledare först.

Vem är den huvudanvändaren av organisationen?

Varje organisation har minst en huvud-/primäranvändare av servicemanualen. Den primära användaren hanterar användarna i sin organisation. Den primära användaren bjuder in nya användare till Servicemanualen via e-post och definierar en lämplig roll (redaktör, huvudanvändare, sakkunnig). Varje autentiserad användare måste ha minst en av dessa roller. I systemet är huvudanvändaren ansvarig för användarhanteringen av sin egen organisation och erbjuder lokalt användningsstöd, speciellt vid problem relaterade till åtkomsthantering. Om inga andra ansvariga personer har definierats för tjänsten är huvudanvändarna ytterst ansvariga för att tjänstens information är aktuell och tydliggör ansvaret i den egna organisationen.
Notera! Varje organisation har sina egna rutiner för att lägga till nya användare, t.ex. med olika former. Ta reda på din egen organisations rutiner för att lägga till nya användare. Om du inte vet vem som är huvudanvändare av din organisation kan du fråga om information från underhållet av Servicemanualen.

På vilka enheter kan jag använda Servicemanualen?

Servicemanualen kan användas på en dator och på mobila enheter som smartphones och surfplattor. Notera! Tjänstens lyhördhet utvecklas och mobilanvändning rekommenderas ännu inte.

Webbplatsen kan användas med de vanligaste webbläsarna, som Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge och Safari. För att Servicemanualen ska fungera på bästa möjliga sätt, se till att du har uppdaterat webbläsaren du använder till den senaste versionen

Finns det en avgift för att använda Servicemanualen?

Tills vidare är användningen av Servicemanualen helt kostnadsfri för alla användare. Lösningen sköts av Nylandsregionens arbetsförmedlingar.

Hur beaktas tillgängligheten i Servicemanualen?

Tillgängligheten för onlinetjänsten Servicemanual utvärderas under hela utvecklingens livscykel och tjänsten är utformad med tillgänglighetsprinciper i åtanke. Till exempel, i utformningen och tematiken av användargränssnittet har man uppmärksammat typsnitt och färger.
År 2024 ska tillgängligheten till tjänsten bedömas av en extern part. Resultaten och tillgänglighetsförklaringen kommer sedan att läggas till på tillgänglighetssidan i servicemanualen.

På vilka språk finns Servicemanualen tillgänglig?

Betaversionen av Servicemanualen har publicerats på finska. Vi kommer successivt att översätta användargränssnitten till svenska och engelska och när innehållet successivt är färdigt kan Servicemanualen användas på dessa tre språk. Vi kommer även att översätta lagstadgade och kommuners egna tjänster.
I framtiden kommer det också att vara möjligt att ange tjänstinformation i servicemanualen på olika språk. Det skulle då vara möjligt att söka tjänster på ditt eget språk och/eller på det språk som tjänsten är organiserad på. Utvecklingen av språkversionerna slutförs successivt.

Funktioner i Servicemanualen

Hur har olika användarbehov beaktats i Servicemanualen?

Projektet har startat hösten 2020 med en omfattande konsultenkät kring tjänstens behov och måltillstånd. Under våren 2021 publicerades en tillfällig servicemanual för utvecklingen av den nya lösningen. Användarundersökningar har genomförts för arbetsförmedlingens personal angående användningen av den tillfälliga lösningen.

Behoven hos sakkunnig- och innehållsproducentanvändare har kartlagts i tjänstedesign- och servicekartprojektet, workshops och användartester. Olika överväganden och rön har prioriterats och överförts till utvecklingsuppgifter.

I utvecklingen har tonvikt lagts på innehållsproducenters och anställdas krav på minsta implementering av den första versionen (MVP, minimum viable product). När det gäller kundernas behov kommer ett tjänstedesignprojekt att genomföras under 2024.

Kan organisationen lägga till andra innehållssidor i Servicemanualen?

För närvarande kan endast underhållsanvändare lägga till innehåll/artikelsidor. Behovet för användarorganisationer att skapa eller hantera olika artikelsidor kommer att undersökas senare.

Kan jag logga in på Servicemanualen med min organisations referenser?

Servicemanualen möjliggör inte enkel inloggning (SSO) med ett ID till flera digitala tjänster. Ett personligt användarkonto skapas för varje användare i servicemanualen och användar-ID:n är tjänstespecifika.

Kan jag göra mina egna servicelistor i Servicemanualen?

En inloggad användare kan för närvarande skapa en egen favoritlista. En icke-inloggad användare kan spara favoriter under en webbläsarsession.

Olika personliga funktioner och personaliseringsmöjligheter av servicemanualen utvecklas och i framtiden, t.ex. Det kan vara möjligt att göra olika egna listor.

Visar Servicemanualen också inaktiva eller inaktuella tjänster?

Endast aktiva och publicerade tjänster är offentligt synliga. Tjänsten kan publiceras när allt dess obligatoriska datainnehåll har tagits fram av de organisationer som organiserar eller producerar tjänsten (inklusive kommuner). Organisationer som hanterar och underhåller tjänster kan också se tjänster som är föråldrade och inaktiva (t.ex. i utkastläge).

Servicemanual och kunder till arbetsförmedlingar

Kan tjänsteinformationen delas till kunden?

Kunder kan komma åt Servicemanualen för att se tjänster. Så du kan dela en direktlänk till tjänsten till kunden. Se sakkunnig instruktioner för mer information (notera endast för sakkunnig tanvändare).

Senare kommer det även att vara möjligt att dela filtrerade sökresultat med kunden, samt spara och skriva ut pdf-dokument av sökresultat och enskilda tjänster. Pdf-filer kan distribueras till kunden till exempel via e-post eller skrivas ut för ett kundmöte.

Hur informeras kunder i området om Servicemanualen?

Kunderna informeras om Servicemanualen och dess användning i samma sammanhang när lösningen tas i bruk av sakkunniga. Kunder kan använda den offentliga sidan av Servicemanualen och söka/bläddra i publicerade tjänster. Servicemanualen kommer att utvecklas för att bättre tillgodose kundernas behov efter servicedesignprojektet, som kommer att lanseras 2024.

Finns det kundupplevelseinformation tillgänglig för tjänsterna?

Varje tjänsteleverantör kan ha sina egna sätt att samla in kundupplevelsedata, och för närvarande finns det ingen konsekvent eller enhetlig process för detta. Förhoppningen är dock att både kunden och arbetsförmedlingens sakkunnig ska ha information om kundernas upplevelser av tjänsterna. Vi tittar på hur information om kundupplevelser skulle kunna produceras på ett hållbart och tillförlitligt sätt i Servicemanualen, t.ex. i form av kundberättelser.

Vem underhåller Servicemanualen?

Helsingfors stads projektorganisation ansvarar för det tekniska underhållet av servicehandboken.

Utbudet av tjänster och offentlig information relaterade till tjänsterna samt arbets- och processinstruktioner upprätthålls tillsammans med städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Kervo, Raseborg, Hangö och Borgå, samt med det mångsidiga nätverket av tjänsteleverantörer i regionen.